วันพุธที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

Powerful Listening


“The most basic of all human needs is the need to understand and be understood. The best way to understand people is to listen to them.” (Ralph Nichols)
ทักษะการฟังเป็นทักษะหนึ่งที่จำเป็นสำหรับ Coach จากการฝึกฝนมาหลายเดือน พบว่าสิ่งที่ได้จากการฟังคือ ทำให้ได้รับความรู้ และข้อมูลอย่างเต็มที่ เข้าใจคนอื่นถึงความคิดและเหตุผลของเขามากขึ้น ผู้อื่นพอใจเรามากขึ้น การที่จะเป็นผู้ฟังที่ดีนั้น เป็นสิ่งที่ดูเหมือนง่าย แต่จริง ๆ แล้วในทางปฏิบัติทำได้ยาก คนส่วนมากรู้ เข้าใจ แต่ทำไม่ค่อยดีนักเพราะทักษะการฟังจำเป็นต้องฝึกฝนอยู่เสมอ และต้องใช้ศิลปะเพื่อการฟังให้ถูกต้อง
ทักษะการฟังที่ดีนั้นต้องฟังด้วยความสนใจ ตั้งอกตั้งใจและกระตือรือร้นที่จะฟัง ฟังโดยสังเกตอย่างถี่ถ้วน ฟังให้เข้าใจความหมายเพื่อให้จับใจความของเนื้อหาได้ถูกต้อง นอกจากได้เนื้อหาแล้ว ยังต้องฟังสำเนียงและสังเกตสีหน้า รวมทั้งท่าทางของผู้พูดอีกด้วยว่าผู้พูดหมายถึงอะไร นอกจากนี้ต้องฟังด้วยความอดทนจนจบโดยไม่พยายามคาดเดาล่วงหน้าไปก่อนว่าเขา จะพูดอะไรซึ่งอาจคาดคะเนผิดได้ ฟังโดยไม่คิดเตรียมตัวโต้ตอบ ฟังอย่างมีสมาธิ ฟังด้วยความเข้าใจ ฟังโดยมุ่งเฟ้นหาใจความสำคัญมากกว่าคอยสนใจจับผิดการใช้สำนวน ฟังโดยไม่ขัดคอ ฟังเพื่อพยายามหาประเด็นที่จะประนีประนอมกัน ฟังเพื่อทำความเข้าใจให้ตรงกัน ฟังอย่างลึกซึ้งถึงจิตใจของผู้พูด รับรู้ถึงความรู้สึกของผู้พูดในขณะนั้นโดยไม่รีบด่วนตีความหมายความเข้าใจของผู้พูดเสียก่อนที่เขาจะพูดจบ การฟังแบบนี้ต้องฟังด้วยจิตว่างปราศจากอคติ หรือต้องแขวนคำพิพากษา

โดยปกติ Coach จะใช้เวลาฟัง 80% และใช้เวลาในการถามหรือสนทนา 20% และ Coach ที่ดีจะฟังเพื่อมองหาโอกาส มองหาจุดดี จุดแข็ง เพื่อรับรู้ความคิด ความรู้สึก อารมณ์ ทัศนคติเชิงบวก ตลอดจนสิ่งที่ Coachee ไม่ได้พูดออกมา อาจดูจากภาษาท่าทาง หรือสังเกตจากโทนเสียง จังหวะ และน้ำเสียงที่ใช้ ความเร็วในการพูด Coach จะช่วยใช้คำถามและเทคนิคกระตุ้นเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ Coachee เกิดการเรียนรู้ เพื่อสร้างแรงกระตุ้นและจูงใจ เพื่อให้เกิดกำลังใจในการก้าวไปสู่สิ่งที่ดีกว่า หรือได้รับในสิ่งที่ต้องการ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น