วันจันทร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2552

Talent Coaching

ผู้สืบทอด (Successor) คือผู้บริหารรุ่นต่อใหม่ที่จะขึ้นมาแทนผู้ดำรงตำแหน่งเดิม การหาผู้สืบทอดมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับความต่อเนื่องของการจัดการองค์กรในทุกระดับ
องค์กรต้องการผู้สืบทอดที่ทำงานเก่ง มีความดี และความสุข จึงต้องใช้เวลาในการส่งเสริม ให้ความรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ สร้างทักษะจากการทำงานจริง

Talent Coaching เป็นโปรแกรมที่เน้นการบ่มเพาะ ฝึกฝนให้กลุ่มผู้สืบทอดที่เป็นผู้บริหารทุกระดับได้พัฒนาความสามารถเฉพาะตัวจากการพัฒนาจุดแข็งหรือลักษณะพิเศษด้วยกระบวนการ Coaching ที่เหมาะสมกับแต่ละคน โปรแกรมจะเสริมสร้างการเรียนรู้ด้านใน (Inside out) เพื่อการเปลี่ยนแปลงตัวเองให้มีความคิด ความเชื่อ ความรู้สึกที่เปี่ยมไปด้วยพลังด้านบวก ความเชื่อมั่น ความรักความเมตตา ด้วยการสร้างขั้นตอนการเรียนรู้ และสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสำหรับการเรียนรู้ พัฒนา และเติบโตไปเป็นคนที่มีความสุข และทำงานอย่างมีความหมายต่อชีวิตและต่อองค์กร

Talent Coaching and Consulting Service
• Development of High Potential Talent
• On-boarding of New Leaders
• Creation of Successful Internal Coaching Program
• On-the Job Coaching for Internal Coach
• Coaching Club Facilitator
• Leadership Retreat Facilitation

วิธีการ Coaching
เป็นโปรแกรมที่ออกแบบด้วยความเชื่อมั่นในความเป็นมนุษย์ เชื่อในศักยภาพของคน เชื่อว่าความรู้ที่แท้จริงต้องเกิดขึ้นภายในตน และใช้กระบวนทัศน์แบบองค์รวมในการ Coaching และใช้แนวทางการเรียนรู้และพัฒนาภายในตน (Inside Out)
• ตลอดช่วงเวลาของการ Coaching จะใช้กระบวนการสนทนา การฝึกฟังอย่างลึกซึ้งในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
• การจัดโปรแกรมให้เหมาะสมกับแต่ละคน
• เน้นให้ผู้บริหารฝึกสติ สงบตั้งมั่น สังเกตใคร่ครวญภายในจิตใจ เฝ้ามองสภาวะภายในตนเอง
• เพิ่มศักยภาพด้วยเทคนิคต่างๆ เรียนรู้จากประสบการณ์ เรื่องเล่า success story หรือ best practice
• เรียนรู้ร่วมกันด้วยการลงมือทำจริง ฝึกฝน ใช้เทคนิคการเรียนรู้ ค้นหา พัฒนาความสัมพันธ์กับผู้อื่น และใคร่ครวญ สังเกต สะท้อนการเรียนรู้ (Reflection) และเขียนบันทึกการเปลี่ยนแปลง(Journal)
• Coach จะทำหน้าที่ของกัลยาณมิตรสะท้อนการเรียนรู้
• การประเมินผู้บริหารแต่ละคน และนำเสนอรายงาน
• การรายงานความก้าวหน้า

ประเภทของการ Coaching
• การ Coach แบบตัวต่อตัว (One-on-One Coaching)
• การ Coach ทีม หรือกลุ่มย่อย (A Team or Group of Leaders Coaching)
• การ Coach ทางโทรศัพท์ และ e-Mail

Coaching เป็นการทำงานร่วมกันระหว่าง Coach และผู้บริหาร กระบวนการ Coaching จะถูกออกแบบตามความต้องการและความเหมาะสมของแต่ละบุคคล

eMail: tasaneejar@gmail.com

1 ความคิดเห็น:

  1. แวะมาอ่านนะ
    ทำไมมันดูเป็นเรื่องเป็นราว เป็นขั้นเป็นตอนจังเลย

    ตอบลบ